Monitorul Oficial Local | Hotărârile Consiliului Local

Hotarâri Consilul Local

Hotărârile consiliului local sunt luate în ședințe ordinare și extraordinare.

Lista hotărâri consiliu local Bârghiș

Text

# Data Titlu Link
20 15/02/2024

Hotărârea privind mandatarea primarului Comunei Bârghiș ca reprezentant al Comunei Bârghiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu.

100 Kb

19 15/02/2024

Hotărârea de revocare a HCL nr.46/2023.

100 Kb

18 15/02/2024

Hotărârea privind aprobarea amplasamentului, documentațiilor tehnic-economice și valoarea aferentă proiectului „Înființare centru de colectare deșeuri, prin aport voluntar în Comuna Bârghiș, jud. Sibiu”

100 Kb

17 15/02/2024

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul I-2024

100 Kb

16 15/02/2024

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

15 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Reabilitare școala Pelișor, com, Bârghiș, jud Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

14 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea proiectului „Reabilitarea școala Pelișor, com. Bârghiș, jud. Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

13 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea cămin cultural sat Bârghiș în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

12 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea proiectului „Reabilitarea cămin cultural sat Bârghiș în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”.

100 Kb

11 01/02/2024

Hotărâre privind aprobarea solicitării de reducere a procentului de 7% din valoarea masei lemnoase vândute și încasate cât este în prezent, la procentul de 1% pt. constituirea fondului de accesabilitate a pădurilor din fondul UAT Bârghiș.

100 Kb

10 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare din raza de competență a Comunei Bârghiș pentru anul școlar 2024-2025.

100 Kb

9 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local.

100 Kb

8 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul UAT Bârghiș, jud. Sibiu pentru anul 2024

100 Kb

7 01/02/2024

Hotărâre privind confirmarea identității imobilelor evidențiate la pozițiile nr.508,513,518,527 din Anexa nr.18-Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Com. Bârghiș.

100 Kb

6 01/02/2024

Hotărârea privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024, a estimărilor pentru ani 2025-2027 și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2024 la nivelul Comunei Bârghiș.

100 Kb

5 01/02/2024

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

4 04/01/2024

Hotărârea privind modificarea anexei la HCL nr.23 /14.05.2021 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

3 04/01/2024

Hotărârea privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2023.

100 Kb

2 04/01/2024

Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperire temporară a golurilor de casă a secțiunii de funcționare pentru anul 2024.

100 Kb

1 04/01/2024

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

86 19/12/2023

Hotărârea privind aprobarea încheieri contractului de administrare a suprafeței de teren forestier, proprietate publică a UAT Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

85 19/12/2023

Hotărârea privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare și documentației de atribuire activității de sortare a deșeurilor reciclabile și tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile.

100 Kb

84 19/12/2023

Hotărârea pentru modificarea HCL nr.26/31.03.2023 privind atribuirea de denumiri tuturor străzilor din satele componente ale comunei Bârghiș, jud. Sibiu și aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

83 19/12/2026

Hotărârea privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic Generale și a regulamentului Local de Urbanism al comunei Bârghiș , jud. Sibiu până la data de 31 decembrie 2026.

100 Kb

82 19/12/2023

Hotărârea privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral al pajiștilor permanente proprietate privată a persoanelor fizice/juridice situate pe teritoriul administrativ al UAT Bârghiș, județ Sibiu.

100 Kb

81 19/12/2023

Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Bârghiș pentru anul fiscal 2024.

100 Kb

80 19/12/2023

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârghiș pe trim. IV-2023.

100 Kb

79 19/12/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

78 23/11/2023

Hotărârea privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

77 23/11/2023

Hotărârea privind avizarea studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanță ai Serviciului de alimentare cu apă și canalizare în aria delegată a operatorului SC APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș.

100 Kb

76 23/11/2023

Hotărârea privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului.

100 Kb

75 23/11/2023

Hotărârea privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea U.A.T. Bârghiș pentru anul 2024.

100 Kb

74 23/11/2023

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârghiș pe trim. IV-2023.

100 Kb

73 23/11/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

72 31/10/2023

Hotărârea privind revocarea H.C.L. nr.32/05.05.2023 privind instituirea de restricții de circulație cu limite de tonaj pe drumurile comunale DC 32 și DC 33 aparținând domeniului public al Com. Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

71 31/10/2023

Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârghiș, jud. Sibiu începând cu 1 ianuarie 2024.

100 Kb

70 31/10/2023

Hotărârea privind stabilirea cotizației comunei Bârghiș în calitate de membru în Asociația Gal Microregiunea Hârtibaciu.

100 Kb

69 31/10/2023

Hotărârea privind mandatarea primarului Comunei Bârghiș ca reprezentant al Comunei Bârghiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu.

100 Kb

68 31/10/2023

Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

67 31/10/2023

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV-2023

100 Kb

66 31/10/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

65 25/09/2023

Hotărârea privind confirmarea identității imobilului evidențiat la poz.509, Anexa nr.18 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bârghiș.

100 Kb

64 25/09/2023

Hotărârea privind stabilirea componenței mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivel UAT Bârghiș, județ Sibiu.

100 Kb

63 25/09/2023

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III-2023

100 Kb

62 25/09/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

61 14/09/2023

Hotărârea privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general a indicatorilor tehnic-economici și a planului anual de evoluție a tarifelor pt. proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”

100 Kb

60 14/09/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

59 31/08/2023

Hotărârea privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strat. de contractare și a documentației de atribuire a Contra. de delegare prin concesiune a gestiunii a activității de depozitare a deșeurilor reziduale din Jud. Sibiu.

100 Kb

58 31/08/2023

Hotărârea privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pt. achiziția produselor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Prog. pt. școli al României în per. 2023-2029.

100 Kb

57 31/08/2023

Hotărârea privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Comunei Bârghiș.

100 Kb

56 31/08/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

55 04/08/2023

Hotărârea privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare din raza de competență a Comunei Bârghiș pentru anul școlar 2023-2024.

100 Kb

54 04/08/2023

Hotărârea privind aprobarea planului de evoluție al tarifelor, a documentației tehnic-economice, a devizului general, a indicatorilor tehnic-economici, precum și a cofinanțării pt. proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”

100 Kb

53 04/08/2023

Hotărârea privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Jud. Sibiu” și „Investiții Complementare Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Jud. Sibiu”

100 Kb

52 04/08/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

51 04/07/2023

Hotărârea privind aprobarea modificării HCLnr.35/05.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnic-economici a devizului general a studiului de fezabilitate și de aprobare a cofinanțării pt. obiectivul de investiții „Proiect alimentare cu apă Com. Bârghiș”

100 Kb

50 04/07/2023

Hotărârea privind aprobarea modificării HCL nr.36/05.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnic-economici a devizului general a studiului de fezabilitate și de aprobare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Proiect canalizare Comuna Bârghiș”

100 Kb

49 04/07/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a terenului imobilului situat în sat Bârghiș, jud. Sibiu, înscris în CF nr.100440 Bârghiș.

100 Kb

48 04/07/2023

Hotărârea privind aprobarea compensării chiriei datorate cu contravaloarea investițiilor efectuate la spațiul închiriat de către SC BANSUF VEST SRL

100 Kb

47 04/07/2023

Hotărârea privind revocarea H.C.L nr.33/05.05.2023 privind confirmarea identității dintre imobilul din documentația topografică, identificat conform anexei nr.1 și imobilului evidențiat la nr.520 în inventarul domeniului public.

100 Kb

46 04/07/2023

Hotărârea privind mandatarea primarului Com. Bârghiș ca reprezentant al Com. Bârghiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze ”împotriva” aprobării modificării tarifelor.

100 Kb

45 04/07/2023

Hotărârea privind aprobarea modificării și completării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

44 04/07/2023

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III-2023

100 Kb

43 04/07/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

42 09/06/2023

Hotărârea privind aprobarea dizolvării de drept și lichidarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO VALEA HÂRTIBACIULUI”

100 Kb

41 09/06/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiție pentru proiectul „Renovare dispensar medical, sat Bârghiș, Comuna Bârghiș, județ Sibiu” precum și a Devizului General aferent investiției

100 Kb

40 09/06/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

39 16/05/2023

Hotărârea privind delegarea , către UAT-Județul Sibiu , a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferentă proiectului „ Microbuze electrice în județul Sibiu”

100 Kb

38 16/05/2023

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II-2023

100 Kb

37 16/05/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

36 05/05/2023

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnic- economici și a devizului general, a Studiului de Fezabilitate și de aprobare a Cofinanțării pentru obiectivului de investiții „Proiect canalizare Comuna Bârghiș”

100 Kb

35 05/05/2023

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnic- economici și a devizului general, a Studiului de Fezabilitate și de aprobare a Cofinanțării pentru obiectivului de investiții „Proiect alimentare cu apă Comuna Bârghiș”

100 Kb

34 05/05/2023

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul II-2023

100 Kb

33 05/05/2023

Hotărârea privind confirmarea identității dintre imobilul din documentația topografică , identificat conform anexei.

100 Kb

32 05/05/2023

Hotărârea privind instituirea de restricții de circulație cu limite de tonaj pe drumurile comunale DC 32, DC33 aparținând domeniului public al com. Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

31 05/05/2023

Hotărârea privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

30 05/05/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

29 31/03/2023

Hotărârea privind punerea la dispoziție „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni” a terenului pt. construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

100 Kb

28 31/03/2023

Hotărârea privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuire a energiei electrice a imobilelor locuite de familii care reprezintă cazuri sociale la nivelul Com. Bârghiș.

100 Kb

27 31/03/2023

Hotărârea privind aprobarea participării com. Bârghiș jud. Sibiu în cadrul parteneriatului GAL Microregiunea Hârtibaciu pt. accesarea fondurilor cu finanțarea prin Planul Național Strategie 2023-2027.

100 Kb

26 31/03/2023

Hotărârea privind atribuirea de denumiri tuturor străzilor din satele componente ale com. Bârghiș jud. Sibiu și aprobarea Nomenclatorului stradal.

100 Kb

25 31/03/2023

Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local.

100 Kb

24 31/03/2023

Hotărârea privind completarea atribuțiilor C.L. pentru situații de urgență, cu atribuții in domeniul energiei și adaptarea locală la schimbările climatice.

100 Kb

23 31/03/2023

Hotărârea privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024.

100 Kb

22 31/03/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

21 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Sist.de Meneg. Integrat al deșeurilor”

100 Kb

20 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea modificării anexelor la contractul de asociere aprobat prin H.C.L.nr.68/22.12.2022 privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Jud. Sibiu.”

100 Kb

19 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare interinstituțională între Minist. Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

18 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023, a estimărilor pentru ani 2024-2026 și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023 al Comunei Bârghiș.

100 Kb

17 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitate sediu Primărie Com. Bârghiș, Jud.Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

16 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitate Școală sat Bârghiș, Jud.Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

15 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitate Cămin Cultural sat Bârghiș, Jud.Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

14 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitate Școală Zlagna, Com. Bârghiș, Jud.Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

13 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitate grădiniță sat Bârghiș, Jud.Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

12 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I.și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitate Școală Pelișor, Com. Bârghiș, Jud.Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”

100 Kb

11 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea marcării de trasee turistice pentru drumeție și cicloturism pe raza Comunei Bârghiș, în cadrul proiectului Trasee Turistice în Colinele Transilvaniei.

100 Kb

10 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea racordării la rețeaua de distribuire a energiei electrice a imobilelor locuite de familii care reprezintă cazuri sociale la nivelul Com. Bârghiș.

100 Kb

9 31/01/2023

Hotărârea privind modificarea și completarea poziției nr. 513 și nr. 516 din Anexa nr.18 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Com. Bârghiș.

100 Kb

8 31/01/2023

Hotărârea privind Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul U.A.T. Bârghiș, Jud. Sibiu pentru anul 2023.

100 Kb

7 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea Notei de fundamentare a Devizului General și a listei de investiții prioritare.

100 Kb

6 31/01/2023

Hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate.

100 Kb

5 31/01/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

4 04/01/2023

Hotărârea privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea U.A.T. Bârghiș pentru anul 2023.

100 Kb

3 04/01/2023

Hotărârea privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2020.

100 Kb

2 04/01/2023

Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți pentru acoperire temporară a golurilor de casă a secțiunii de dezvoltare și a secțiunii de funcționare.

100 Kb

1 04/01/2023

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

71 22/12/2022

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.IV 2022

100 Kb

70 22/12/2022

Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

100 Kb

69 22/12/2022

Hotărârea privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor,a documentației tehnico-economice, a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții.

100 Kb

68 28/12/2022

Hotărârea privind aprobarea Contractului de Asociere actualizat, pentru proiectele „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Jud. Sibiu” și „Investiții Complementare Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Jud. Sibiu”

100 Kb

67 22/12/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

66 08/12/2022

Hotărârea privind participarea Com. Bârghiș, Jud. Sibiu la implementarea proiectului din Investiția I4„Implementare a 3000 km. de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din fondul PNRR

100 Kb

65 08/12/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

64 24/11/2022

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria delegată Operatorului S.C: Apa Târnavei Mari S,A. 2022-2028

100 Kb

63 24/11/2022

Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Târnavei Mari”” Mediaș

100 Kb

62 24/11/2022

Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârghiș pe trim. IV-2022

100 Kb

61 24/11/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

60 25/10/2022

Hotărârea privind aprobarea cuantumului și numărului burselor de ajutor social, burselor de studiu și burselor de merit pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

59 25/10/2022

Hotărârea privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

58 25/10/2022

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.IV 2022

100 Kb

57 25/10/2022

Hotărârea privind aprobarea participării Com. Bârghiș, în calitate de solicitant, pt. finanțarea obiectivului de investiții „Renovare dispensar sat Bârghiș jud. Sibiu”

100 Kb

56 25/10/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

55 12/10/2022

Hotărârea privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a UAT care formează parteneriatul- Runda 2”

100 Kb

54 12/10/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

53 23/09/2022

Hotărârea privind aprobarea proiectului: ÎNFINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI, PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BÂRGHIȘ JUDEȚUL SIBIU

100 Kb

52 23/09/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

51 12/09/2022

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnic- economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Proiect canalizare Comuna Bârghiș”

100 Kb

50 12/09/2022

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnic- economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Proiect alimentare cu apă Comuna Bârghiș”

100 Kb

49 12/09/2022

Hotărârea privind aprobarea participării Unității Administrative-Teritoriale Com. Bârghiș la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea devizului general.

100 Kb

48 12/09/2022

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III-2022

100 Kb

47 12/09/2022

Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii nr.33 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a ADI Nord Trans”

100 Kb

46 12/09/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

45 22/08/2022

Hotărârea privind aprobarea raportului informării și consultării publicului privind etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare a Planului Urbanistic General și a regulamentului local de urbanism al comunei Bârghiș.

100 Kb

44 22/08/2022

Hotărârea privind aprobarea prin licitație a unui spațiu cu destinație de farmacie situat în incinta sediului Primăriei și Consiliului Comunei Bârghiș.

100 Kb

43 22/08/2022

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III-2022

100 Kb

42 22/08/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

41 27/06/2022

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022.

100 Kb

40 27/06/2022

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică cu un cabinet de avocat pentru apărarea intereselor U.A.T. Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

39 27/06/2022

Hotărârea privind modificării și completării Organigramei și al Statutului de funcții la nivelul Comunei Bârghiș, județul Sibiu cu înființarea unui post de asistent comunitar în cadrul Comp.de Asistență Socială.

100 Kb

38 27/06/2022

Hotărârea privind modificarea și completarea rubricii „Elemente de identificare” din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei. Bârghiș, Județul Sibiu.

100 Kb

37 27/06/2022

Hotărârea privind mandatarea primarului Com. Bârghiș ca reprezentant al Com. Bârghiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu să voteze ”cum consideră de cuviință” aprobării modificării tarifelor activității de sortare.

100 Kb

36 27/06/2022

Hotărârea privind mandatarea primarului Comunei Bârghiș ca reprezentant al Comunei Bârghiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” Sibiu.

100 Kb

35 27/06/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

34 13/05/2022

Hotărârea privind aprobarea proiectului „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante-autobuze electrice”

100 Kb

33 13/05/2022

Hotărârea privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a ADI Nord Trans”

100 Kb

32 13/05/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

31 26/04/2022

Hotărârea privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAȘ-ZONĂ METROPOLITANĂ”

100 Kb

30 26/04/2022

Hotărârea privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general - Anexa nr.2.1 aferenți obiectivului de investiții „Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale în comuna Bârghiș” pentru includerea la finanțare în cadrul P.N.I „Anghel Saligny”

100 Kb

29 26/04/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

28 15/04/2022

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022.

100 Kb

27 15/04/2022

Hotărârea privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

100 Kb

26 15/04/2022

Hotărârea privind aprobarea Acordului de cooperare pentru realizarea activității de urbanism.

100 Kb

25 15/04/2022

Hotărârea privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului.

100 Kb

24 14/04/2022

Hotărârea privind aprobarea participării comunei Bârghiș prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate „NORD TRANS” la programul de finanțare I.1.1.

100 Kb

23 15/04/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

22 18/03/2022

Hotărârea privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Bârghiș, jud. Sibiu, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a performanțelor profesionale individuale.

100 Kb

21 18/03/2022

Hotărârea privind aprobarea cuantumului și numărului burselor de ajutor social, burselor de studiu și burselor de merit pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

20 18/03/2022

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.I 2022

100 Kb

19 18/03/2022

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

18 18/03/2022

Hotărârea privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

17 18/03/2022

Hotărârea privind Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor de Asistență Socială din Comuna Bârghiș pentru perioada 2021-2025.

100 Kb

16 18/03/2022

Hotărârea privind Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bârghiș pe termen mediu 2021-2025.

100 Kb

15 18/03/2022

Hotărârea privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare din raza de competență a Comunei Bârghiș pentru anul școlar 2022-2023.

100 Kb

14 18/03/2022

Hotărârea privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local pe anul 2022-2025 al Comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

13 18/03/2022

Hotărârea privind aprobarea participării comunei Bârghiș, jud. Sibiu în calitate de asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ Cibinium ”

100 Kb

12 18/03/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

11 14/02/2021

Hotărârea privind aprobarea modificării Anexei nr.2.1. la H.C.L. nr.37/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general - Anexa nr.2.1 aferenți obiectivului de investiții.

100 Kb

10 14/02/2022

Hotărârea privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2022-2025 al Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

9 14/02/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

8 25/01/2022

Hotărârea privind implementarea proiectului „Centru Comunitar Multifuncțional pentru Servicii Integrate Bârghiș”

100 Kb

7 25/01/2022

Hotărârea privind aderarea Comunei Bârghiș, județul Sibiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „NORD TRANS”

100 Kb

6 25/01/2022

Hotărârea privind asocierea Comunei Bârghiș prin Consiliul Local Bârghiș cu unitățile administrativ teritoriale limitrofe Municipiul Mediaș.

100 Kb

5 25/01/2022

Hotărârea privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul U.A.T. Bârghiș, jud .Sibiu pentru anul 2022.

100 Kb

4 25/01/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

3 05/01/2022

Hotărârea privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2021.

100 Kb

2 05/01/2022

Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului reportat la anul precedent.

100 Kb

1 05/01/2022

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

46 23/12/2021

Hotărârea privind aprobarea valorii finale a Proiectului „Dotare Cămin Cultural Bârghiș, sat Bârghiș, Comuna Bârghiș”

100 Kb

45 23/12/2021

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.IV 2021

100 Kb

44 23/12/2021

Hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022.

100 Kb

43 23/12/2021

Hotărârea privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

42 23/12/2021

Hotărârea privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea U.A.T. Bârghiș pentru anul 2022.

100 Kb

41 23/12/2021

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

40 05/11/2021

Hotărârea privind aprobarea cuantumului și numărului burselor de ajutor social, burselor de studiu și burselor de merit pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Bârghiș, județul Sibiu

100 Kb

39 05/11/2021

Hotărârea privind aprobarea Procedurii de executare silită a creanțelor fiscale restante la bugetul local al comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

38 05/11/2021

Hotărârea privind aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general - Anexa nr.2.1 și a Indicatorilor tehnic-economici - Anexa nr.2.2 aferenți obiectivului de investiții „PROIECT CANALIZARE COMUNA BÂRGHIȘ”

100 Kb

37 05/11/2021

Hotărârea privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general - Anexa nr.2.1 aferenți obiectivului de investiții „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BÂRGHIȘ”

100 Kb

36 05/11/2021

Hotărârea privind aprobarea Cererii de finanțare, a Devizului general - Anexa nr.2.1 și a Indicatorilor tehnic-economici - Anexa nr.2.2 b aferenți obiectivului de investiții „PROIRCT DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BÂRGHIȘ”

100 Kb

35 05/11/2021

Hotărârea privind desemnarea unui reprezentant în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din localitatea Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

34 05/11/2021

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.IV 2021

100 Kb

33 05/11/2021

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

32 27/09/2021

Hotărârea privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

31 27/09/2021

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.III 2021

100 Kb

30 27/09/2021

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

29 25/08/2021

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.III 2021

100 Kb

28 25/08/2021

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

27 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

26 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea intrării în Asociația proprietarilor de terenuri agricole și forestiere HÂRTIBACIU.

100 Kb

25 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului.

100 Kb

24 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Bârghiș, județul Sibiu până la intrarea în vigoare al noului Plan Urbanistic General dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

100 Kb

23 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de acces pe proprietatea publică a comunei Bârghiș, sat Pelișor, județul Sibiu pentru S.C.ORANGE ROMÂNIA S.A. prin S.C.ELECTROGRUP S.A. pe o perioadă de 10 ani.

100 Kb

22 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică și reprezentare în instanță cu un cabinet de avocat, pentru apărarea intereselor U.A.T. Bârghiș, județul Sibiu

100 Kb

21 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea numărului burselor de ajutor social, burselor de studiu și burselor de merit pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

20 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea modificării Organigramei și a Statutului de funcții la nivelul comunei Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

19 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM.III 2021

100 Kb

18 12/07/2021

Hotărârea privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată având ca obiect topografie cadastru și reglementări obiective aparținând U.A.T. Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

17 12/07/2021

Hotărârea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

16 20/04/2021

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârghiș, județul Sibiu pentru anul 2021.

100 Kb

15 20/04/2021

Hotărârea privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public.

100 Kb

14 20/04/2021

Hotărârea privind aprobarea „Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare la nivelul U.A.T.Bârghiș, județul Sibiu.

100 Kb

13 20/04/2021

Hotărârea privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

100 Kb

12 20/04/2021

Hotărârea privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare din raza de competență a Comunei Bârghiș pentru anul școlar 2021-2022.

100 Kb

11 20/04/2021

Hotărârea privind racordarea de distribuție a energiei electrice a imobilului locuit de familii care prezintă cazuri sociale la nivelul Comunei Bârghiș, jud. Sibiu.

100 Kb

10 20/04/2021

Hotărărea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

9 18/02/2021

Hotărârea privind completarea Anexei H.C.L.Bârghiș nr.6/30.01.2018.

100 Kb

8 21/02/2021

Hotărârea privind modificarea și completarea organigramei și al statutului de funcții la nivelul Comunei Bârghiș, jud.Sibiu.

100 Kb

7 18/02/2021

Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru orele efectuate de beneficiarii de ajutor social și de către persoanele care efectuează muncă în folosul comunității.

100 Kb

6 18/02/2021

Hotărârea privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul U.A.T.Bârghiș,jud .Sibiu

100 Kb

5 18/02/2021

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 prezentat de Ocolul Silvic Agnita privind administrarea fondului forestier proprietatea Comunei Bârghiș.

100 Kb

4 18/02/2021

Hotărărea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

3 06/01/2021

Hotărârea privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local, a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2020.

100 Kb

2 06/01/2021

Hotărârea privind aprobarea utilizării excedentului reportat la anul precedent.

100 Kb

1 06/01/2021

Hotărărea privind alegerea președintelui de ședință.

100 Kb

31 27/09/2021

HOTĂRÂREA NR. 31/27.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli TRIM III 2021

100 Kb