Consiliul Local al comunei Bârghiș

Primăria Bârghiș | Consiliul Local al comunei Bârghiș

Consiliul Local este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, compusa din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește lunar în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. În intervalul dintre ședințe, Consiliul îsi desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

  1. atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
  2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  3. atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  4. atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;
  5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.